Herroepingsrecht
rechterkant
        Mouse-over voor
           start en stop
spacerenvelop
Geachte bezoeker,
welkom op onze site.

Orders onder € 10.00 kunnen alleen geleverd worden met een bijdrage van € 2.50 in verzending en verpakking.

Dit geldt alleen voor postlevering. Voor pakjes gelden andere regels, zie daarvoor de uitleg bovenaan deze pagina.
maand actie studio
aanbieding
maand aktiealarm licht
Alarm Lamp met 16 felle Led's.
 lichtbox 10 x 15
Lichtbox, plat, 10x15cm daglicht.
gereedschap accu
Vervangende accu's voor gereedschap.
filters
Ruime collecie filters, ringen, adapters, zonnekappen enz.
 batterij laders
Laders voor alle soorten accu's
proj.lampen
Optische lampen.
Led Lenser
Led Lenser lampen
acclink horizontaal
Herroepingsrecht

Wat hieronder staat is voor mij eigenlijk niet te lezen, voor U misschien ook niet.
Bedoeld zal worden, dat wij fatsoenlijke mensen zijn, en dat U een fatsoenlijke klant bent.

 In deze afdeling wordt verstaan onder:
a. overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper of dienstverlener
    georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst
    uitsluitend gebruik wordt gemaakt van telefoon of andere technieken voor communicatie op afstand;
b. koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is;
c. overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten: de tot het verrichten van diensten strekkende overeenkomst
    op afstand tussen een dienstverlener die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een wederpartij, natuurlijk
     persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
d. techniek voor communicatie op afstand: een middel dat zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan
    worden gebruikt voor het sluiten van de overeenkomst op afstand;
e. communicatietechniekexploitant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het ter beschikking
    stellen van telefoon of meer technieken voor communicatie op afstand aan verkopers of dienstverleners;
f.  richtlijn: richtlijn nr. 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 mei 1997 betreffende
    de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten (PbEG L 144).
 
Artikel 46d
 
1. Gedurende veertien werkdagen na de ontvangst van de zaak heeft de koper het recht de koop op afstand zonder opgave
    van redenen te ontbinden. Indien niet is voldaan aan alle in artikel 46c lid 2 gestelde eisen, bedraagt deze termijn drie
    maanden.
    De eerste zin is van overeenkomstige toepassing vanaf de voldoening binnen de in de tweede zin bedoelde termijn aan
    alle in artikel 46c lid 2 gestelde eisen.
2. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 1 kan de verkoper, behoudens ten hoogste de rechtstreekse kosten van het
    terugzenden van de zaak, aan de koper geen vergoeding in rekening brengen.
3. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 1 heeft de koper recht op kosteloze teruggave van het door hem aan de verkoper
    betaalde. De teruggave moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding plaatsvinden.
4. De leden 1-3 zijn niet van toepassing op de koop op afstand:
a. van zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiďęle markt, waarop de verkoper geen invloed
    heeft;
b.van zaken die:
1). zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
2). duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3). door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
4). snel kunnen bederven of verouderen;
c. van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken;
d. van kranten en tijdschriften.
 
Artikel 46e
 
1. Ontbinding van de koop op afstand overeenkomstig artikel 46d lid 1 brengt van rechtswege en zonder dat de koper een
    boete is verschuldigd de ontbinding mee van een overeenkomst die ertoe strekt dat de verkoper aan de koper ten behoeve
    van de voldoening van de prijs een geldsom leent.
2. In geval van ontbinding van de koop op afstand overeenkomstig artikel 46d lid 1 heeft de koper tevens het recht een
    ingevolge een overeenkomst tussen de verkoper en een derde aangegane overeenkomst die ertoe strekt dat de derde aan
    de koper ten behoeve van de voldoening van de prijs een geldsom leent, zonder boete te ontbinden.

Artikel 46f

1. Het verzuim van de verkoper treedt zonder ingebrekestelling in, wanneer de koop op afstand niet uiterlijk binnen dertig
    dagen, te rekenen van de dag waarop de koper zijn bestelling bij de verkoper heeft gedaan, is nagekomen, behalve voor
    zover de vertraging de verkoper niet kan worden toegerekend of nakoming reeds blijvend onmogelijk is.
2. Indien nakoming onmogelijk is doordat de gekochte zaak niet beschikbaar is, moet de koper daarvan zo spoedig mogelijk
    worden kennis gegeven en heeft hij recht op kosteloze teruggave van het door hem aan de verkoper betaalde.
    De teruggave moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de kennisgeving plaatsvinden.
3. Indien in het in lid 2 bedoelde geval de verkoper krachtens een voor dan wel bij het sluiten van de koop op afstand gemaakt
    beding de bevoegdheid heeft, een zaak van gelijke kwaliteit en prijs te geven, komen de kosten van het terugzenden van de
    zaak in geval van ontbinding van de koop op afstand overeenkomstig artikel 46d lid 1 ten laste van de verkoper. De koper
    moet daarvan op duidelijke en begrijpelijke wijze worden kennis gegeven.